سبک زندگی اسلامی

زندگی اسلامی - تفکر اسلامی - طب اسلامی

معمای عجیب !!!

سوال

ﻟﯿﻤﻮ هر ﮐﯿﻠﻮ 8000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ 5000 ﺗﻮﻣﺎﻥ
آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 7000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﻭﻏﻦ آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ یک ﻟﯿﺘر9000 ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﮔﻮﺟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 2000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻗﻮﻃﯽ 3500 ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ که:
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ، 4ﮐﯿﻠﻮ ﻟﯿﻤﻮ لازم است وﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺭﺏﮔﻮﺟﻪ، ﺳﻪ ﻭ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ وبرای تولید یک لیتر روغن آفتابگردان، بیش از 5 کیلو تخمه ی آن را نیاز دارید.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨگونه ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺴﺘﯿم.
ﺑﻪ سه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ:
ﯾﺎ ﺍﯾﻦ مواد ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ی خود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اند.
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اند.
ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ دارﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ما ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ که 60ﺩﺭﺻﺪ کالباس راﮔﻮﺷﺖ خالص تشکیل میدهد و هرﮐﯿﻠﻮ کالباس 12000 ﺗﻮﻣﺎﻥ استنوشته شده توسط فدایی اسلام
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
سبک زندگی اسلامی

مردانه دوختیم و کس از ما نمی خرد
رو رو زنانه دوز که مردان ما خرند ...
-----------------------
امام علی (ع) :
امور این امت همیشه به خیر و صلاح خواهد بود مادامی که بسان بیگانگان غذا نخورند و لباس نپوشند پس هر گاه چنین کردند خدا خارشان میکند .
-----------------------
امام صادق(ع):
شیعه ما ، کسی است که اگر از گرسنگی هم بمیرد ، از مخالفان ما ، چیزی نخواهد خواست.
وسائل الشیعة ج4
-----------------------
امام صادق علیه‏ السلام فرمودند: خداوند به پیامبرى از پیامبران وحى فرمود:

به مؤمنان بگو: لباس دشمنانم را نپوشند، و غذاى دشمنانم را نخورند، و راه و روشِ دشمنانم را نپویند، که (اگر چنین کنند) دشمن من مى‏شوند، همان طور که آنان دشمنان من هستند.

الجواهر السنیه، ص 268
-----------------------
رهبری سال هاست که به طب سنتی توجه ویژه ای نشان می دهند. از آن جایی که رهبر معظم انقلاب همواره «سبک زندگی» را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی اسلامی می دانند، توجه به تغییر سبک زندگی اهمیت بسیاری پیدا می کند. یکی از راه های اصلاح این سبک زندگی، توجه به طب سنتی و ایرانی اسلامی است که نه تنها برای پیشگیری، خودمراقبتی و درمان برنامه ریزی دارد، که شیوه های صحیح زندگی را نیز اصلاح و تبیین می کند.
-----------------------
نشر مطالب بدون ذکر منبع کامـــــلا مجاز است ...
به امیدآنکه مقدمه سازان ظهورحضرتش باشیم ...

سوال

ﻟﯿﻤﻮ هر ﮐﯿﻠﻮ 8000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ 5000 ﺗﻮﻣﺎﻥ
آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 7000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﻭﻏﻦ آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ یک ﻟﯿﺘر9000 ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﮔﻮﺟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 2000 ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻗﻮﻃﯽ 3500 ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ که:
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ، 4ﮐﯿﻠﻮ ﻟﯿﻤﻮ لازم است وﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺭﺏﮔﻮﺟﻪ، ﺳﻪ ﻭ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ وبرای تولید یک لیتر روغن آفتابگردان، بیش از 5 کیلو تخمه ی آن را نیاز دارید.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨگونه ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯿﻮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺴﺘﯿم.
ﺑﻪ سه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ:
ﯾﺎ ﺍﯾﻦ مواد ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ی خود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اند.
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اند.
ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ دارﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ما ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ که 60ﺩﺭﺻﺪ کالباس راﮔﻮﺷﺖ خالص تشکیل میدهد و هرﮐﯿﻠﻮ کالباس 12000 ﺗﻮﻣﺎﻥ است

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد